Helytörténet‎ > ‎

Pócsmegyer-Leányfalu 1930-ban

Nagyközség, Pócsmegyer a szentendrei szigeten, Leányfalu a Duna jobb partján terül el. Lakóházainak száma: 1400. Területe: 4916 kh. Posta, távirda, távbeszélő Leányfalun. Hajóállomás, révkikötı mindkét parton, autobuszmegálló, csendőrörs Leányfalun. Főszolgabiro, választóker.: Pomáz. Járb., tlkv., adóh., erdőh., pü.szak.: Szentendre. Tvszék, pü. ig., iparfü.: Budapest. Kéményseprési ker.: Tahitótfalu. A község elérhető: a Budapest-esztergomi hajójáratokkal a Dunán és a Szentendre-visegrádi HÉV által, autobuszjáratokkal, Leányfaluról Pócsmegyerre a Dunán át állandó motoros révátkelés van.A község története. Pócsmegyer a Rosd-nemzetség ősi birtoka volt. 1559-ben már a török hódoltsághoz tartozott és ekkor 46 adóköteles háza volt. 1579-ben Üvejsz budai pasa birtokában találjuk, amikor a helység 6229 akcsét fizetett földesurának. A reformátusok egyháza 1626-29-ben már fennállott. Templomuk közvetlenül a Dunaparton, 1788-ban épült s 1819-ben megnagyobbították. Anyakönyveik 1744-tıl veszik kezdetüket. A község a török hódoltság alatt nem pusztul el. Az 1633-34. évi török kincstári adólajstromokban a visegrádi járás községei között van felvéve, 5 adóköteles házzal. 1690-ben a lakott helyek között irták össze.1691-ben 3/8, 1695-ben 1 és fél portával rótták meg. 1715-ben 26, 1720-ban 34 adóköteles magyar háztartást irtak itt össze. 1848-ig a gróf Eszterházy-család volt a földesura, utána gróf Breuner Ágoston örökölte, aki 1860 táján itteni birtokát több vállalkozónak adta el. 1838-ban nagy árviz pusztitotta el a helységet, mely alkalommal a templomon és a paplakon kívül csak 5 lakóház maradt meg. A tagositás 1864-ben történt. 1876-ban a községet ismét elöntötte a viz. A róm. kath. templom 1892-ben épült. Jelenleg dr. Surányi Miklósnak, dr.Fodor Sándornak és Ghiczy Udránszky Lászlónénak vannak itt birtokaik. Leányfalu a középkorban Leányfalva néven volt ismeretes. 1447-ben a Tahi Botos-család vesz itt birtokrészeket a Leányfalviaktól. Jelenleg dr. Kánitz Gyulának van itt nagyobb birtoka; a birtokon levı urilakot 1884-ben Szilágyi Ödön épittette. Az 1870-es években kezdett a fıvárosi uritársadalom egyik legkedveltebb nyaralóhelyévé válni. Az akkori nyaralótulajdonosok közül egy párat itt emlitünk fel: Gyulay Pál iró, a fırendiház tagja, dr. Szászy Béla min. tanácsos, Faragó Ödön volt pekingi fıvámigazgató, Flittner Frigyes, az Osztár-Magyar Bank budapesti igazgatója, Tóth Imre, a magyar Nemzeti Szinház igazgatója, Alszeghi Kálmán, az Operaház fırendezıje, Mihályffy Kálmán, Helvey Laura és Kırösmezey Gusztáv, a Nemzeti Szinház tagjai, Siklósy Gyula egyetemi tanár, Hummer Nándor lovag, a Szent István Társulat titkára, Noséda Károly operaházi karigazgató stb.

A község elıljárósága. Fıjegyzı: Ármay Lajos; irodatiszt: Chriszt Ádám; biró: Nemes Dániel; II-od biro: Szalai István; pénztáros: Zsigmond Dániel; közgyám: Hegedüs János; esküdtek: Horváth István, Kovács Dániel, Kiss János, horváth Mihály. A község képviselıtestülete. Virilisek: dr. Surányi Miklós, dr. Kánitz Gyula, dr. Kisfaludy Kálmánné, Wabrosch Béla, dr. Pekár Imre, dr. Pétery Ferenc, K. Róth István, Hörömpő Ferenc, özv. Deutsch Oszkárné, özv. Udránszky Lászlóné; póttagok: Hajós Mihály, Pánczél Lajos; választottak: Bonifert János, dr. Pekár Gyula, Bán Dániel, Vaczó Pánczél József, Fazekas István, id.Schillerwein János, Herczeg József, Pánczél Mihály, S.Pánczél István, Bán József. Hadirokkantak: Kajos István, Kovács István, Mazalán Tamás, Ócsai István, Papp Bálint, Szabó András, Váczi János. Egyház. Ref. Egyház lelkésze: Hörömpı Ferenc esperes. Iskolák 1. Áll. Elemi iskola Leányfalun, tanito: Szabó Mária. 2. Ref. elemi iskola Pócsmegyeren, rektor: Somody József. Közintézmények. Postamester: Gyulay-Fodor Dánielné; hajóállomás kezelı: Révay Margit; tüzoltófőpa-rancsnok: Kecery Róht István; tüzoltóparancsnok: Nemes Dániel. Közegészségügy. Hatósági orvos: dr. Kunitzer Sándor e. ü. tanácsos (Tahitótfalu); magánorvos: dr. Dugár László; gyógyszertár: Tahitótfalun; szülésznık: Varga Lajosné, Dancs Jánosné; husvizsgáló: Pánczél Lajos.Testnevelés – sport. Levente fıoktató: Somody József.  Polgári lövészegylet, elnök: Marton Aladár. Pénzintézet – Szövetkezet. 1. Hitelszövetkezet, igazgató: Hörömpı Ferenc. 2. Hangya Szövetkezet, igazgató:Siba István. Nagyvállalat. Dr. Surányi Miklós kertváros parcellázása sziget Göd felıli oldalán. Parcellázási iroda helyszinen az uradalmi irodában Forrai Ödön intézınél, Budapesten VI., Benczur u. 13 sz. alatt. Nevesebb villatulajdonosok Leányfalun. Benes József vezérigazgató, Benisch Eduárd kereskedı, Braun Pálné, Delmár Tivadar mérnök, Gyulay-Fodor Dániel ny. ezredes, dr. Hankovszky Zoltán várm. Fıügyész, Hetyey Aranka, a Nemzeti Szinház ör. tagja, özv. Hüttner Jánosné, Jónás Károly ny. tud. akad. Gondnok, dr. Kisfaludy Kálmánné, dr. Konkoly Elemér ügyvéd, Kurtz Hugó butorgyáros, dr. László Márton ügyész, özv. Latinovits Lászlóné, Lingel János butorgyáros, Marton Aladár ny. ezredes stb.Hősi halottak: Bau László, Budai Sándor, Fábián István, Goda István, Gruiz Pál, Hartmann Sámuel, Horváth János, K. Pánczél István, Ladányi József, Lengyel Mihály, Mihályi István, Nagy József, N. Pánczél Lajos, Rózsa Sándor, Sebestyén András, Szabó Mihály, Szalay Mihály, Szücs János, Vámosy Tibor. A község nyaralásra rendkivül alkalmas. A Surányi-telepen nyaralóépitésre alkalmas telkek 6 pengıtıl kaphatók. Pócsmegyer községben az 1930. évi népszámlálás adatai szerint a lakosság száma 1359, ebbıl külföldi honos 9, férfi 645, nı 714, nıtlen és hajadon 605, házas 644, özvegy 104, törv. elvált 6; anyanyelvre nézve magyar 1335, német 17, tót 3, horvát 1, egyéb 3; vallásra nézve: róm. kath. 526, gör. kat. 1, ref. 788, ágost. ev. 20, gör. keleti 2, izr. 8, egyéb 14, ir és olvas 1116, 6 éven felüli analfabéta 69.

Comments